02573 679 118 - 02573 679 177

Chào mừng năm học 2017 - 2018

 Tổ Địa - Công Nghệ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Hành chính
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Lý - Tin
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Ngữ Văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Sử - GDCD
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Sinh - Hóa
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Thể dục - Nghệ thuật
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Tiếng Anh
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tổ Toán
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 thu  [ 14.12.2011 ]
 
Trang   1
 
 
 

   Trường THCS và THPT Chu Văn An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Lãnh Trường - Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   02573 679 118 - 02573 679 177
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.chuvanan@phuyen.edu.vn